Alla inlägg av Karolina Andersdotter

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull” – Agenda 2030 och bibliotek i DN Debatt

Riksbibliotekarie Karin Grönvall med flera myndighetschefer i kulturarvssektorn skriver en debattartikel om digitalisering av kulturarv i dagens DN (4/1).

Porträtt av Cecilia Vasa
En uppfordrande blick att omgående digitalisera det svenska kulturarvet från Cecilia Vasa. Bild från kulturallmänningen/UUB – Alvin.

I artikeln finns en hänvisning till hur digitalisering av kulturarvet bidrar till att uppfylla Agenda 2030:

Ett öppet och digitalt kulturarv är också en fråga om samhällsekonomi, forskning och innovation, samt en möjlighet att rädda information som riskerar att förloras för alltid.

Därigenom öppnas dörrar till helt ny och unik kunskap, som får oss att bättre förstå vårt förflutna, vår samtid och bidrar till att finna bättre lösningar på framtidens utmaningar. Inte minst de som är kopplade till de globala målen i Agenda 2030.

Inga specifika mål av de sjutton nämns, men själv gör jag kopplingen till mål 4, mål 8*, mål 9, mål 11** och mål 16***.

Hoppas att denna artikel kan inspirera oss att under 2021 fortsätta vårt idoga arbete att med hjälp av biblioteken uppfylla de globala målen.

* i synnerhet 8.9 Främja gynnsam och hållbar turism.
** i synnerhet 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
*** i synnerhet 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Rapport från nätverksträffen 10 juni 2020

Rapport från nätverksträffen 10 juni 2020

Av Kristina Forsberg Aldrén, bibliotekarie vid Mälardalens högskola

Nätverksträff Juni 2020
Nätverksträff via Zoom, Kristine Paberza-Ramiresa från IFLA föreläser om Library Map of the World. Foto: Karolina Andersdotter (CC BY 4.0)

Den andra nätverksträffen för Bibliotek och Agenda 2030, 10 juni 2020, ägde rum digitalt via Zoom. Det var min första nätverksträff, eftersom jag är ny medlem i Svensk biblioteksförening och i expertnätverket.

Dagens nätverksträff handlade om (IFLA) Library Map of the World med fokus på och en workshop i storytelling med Kristine Paberza-Ramiresa från IFLA.

Library Map of the World innehåller grundläggande biblioteksstatistik från hela världen och genom så kallade SDG-berättelser, som visar hur bibliotek i olika länder bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål, tydliggörs statistiken och stärker bibliotekens röst globalt.

Nätverksträffen bjöd på en intressant föreläsning, där man fick veta mer om hållbarhetsmålen och om hur storytelling fungerar i praktiken när man skapar SDG-berättelserna. I workshopen fick vi prova på att definiera några delar i ett flödeschema för SDG-berättelser. Dessutom bjöd nätverksträffen på en hel del inspiration. Jag ser fram emot att få ta del av alla historier som vi i Sverige kan dela med oss av.

Själv har jag ingen historia än, men det var väldigt intressant att få lära mig mer om de globala hållbarhetsmålen, om Library Map of the World och storytelling.

Mitt lärosäte, Mälardalens högskola, har profilen hållbar utveckling så jag ville lära mig mer om Agenda 2030 och se om biblioteket kan bidra på något sätt. Nu vet jag så mycket mer om det. Stort tack!

Inbjudan till nätverksträff online 10 juni kl 9-12

Onsdag 10 juni bjuder expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030 i samarbete med expertnätverket för IFLA in till en digital nätverksträff med temat Library Map of the World.

IFLA Library Map of the World (LMW) är en plattform för att samla SDG stories, det vill säga berättelser om hur bibliotek världen över genom olika aktiviteter och program bidrar till att uppfylla FN:s sjutton hållbarhetsmål.

Du kan läsa redan publicerade berättelser på librarymap.ifla.org/stories och inspireras av de aktiviteter, projekt och program anordnade av eller i samarbete med bibliotek världen över.

På nätverksträffen kommer IFLA:s representant Kristīne Pabērza berätta om LMW:s tillkomst, syfte och hur vi kan bidra med våra goda exempel till kartan. Formatet för IFLA:s SDG stories är specifikt utformat för att kunna användas för påverkansarbete lokalt och globalt och Kristīne kommer att ta oss igenom alla delar i processen och förklara vilken information som samlas in och varför.

Varmt välkomna!

Program

9:00-9:10
Hej och välkommen – Karolina Andersdotter, Agenda 2030-nätverket och Catharina Isberg, IFLA-nätverket

9:10-10:00
Presentation av IFLA Library Map of the World och SDG stories – Kristīne Pabērza Ramiresa, member engagement officer på IFLA

10:15-11:50
Workshop – hur du bidrar med din SDG story till Library Map of the World – datainsamling, skrivtips och uppföljning

11:50-12:00
Avslut och tack för idag

Rapport från Nätverksträffen 6 maj 2019

Expertnätverkets första träff ägde rum på Uppsala universitet den 6 maj 2019. Den här texten är en sammanfattning av vad som hände på träffen, författad av Åsa Lund Moberg och redigerad för bloggen av Karolina Andersdotter.

Vilka är vi och varför har vi valt att komma med på nätverksträffen?

Vi hade flera skäl gemensamma: miljöintresse, intresse för hur bibliotek kan bidra till Agenda 2030, och intresse för hållbar utveckling. Flera av våra moderorganisationer har tagit beslut om att arbeta aktivt med Agenda 2030, både myndigheter och små kommuner. Generellt finns det ett stort fokus på miljöaspekten i det arbetet. De sociala och ekonomiska aspekterna får inte samma uppmärksamhet (än). Det är just där som aspekterna som många av bibliotekens aktiviteter bidrar till. Nyckelord som återkom hos oss var: digitalt, digital delaktighet, miljö, mångspråk, stötta medborgare.

Vad är Agenda 2030 och vad innebär det för biblioteken?

Karolina Andersdotter gav en kort föreläsning som introduktion till de olika målen och delmålen samt exempel hur olika bibliotek arbetar med dessa på olika håll i världen.

Workshop och diskussion: Agenda 2030 på ditt bibliotek

I workshopen delade vi upp oss i tre grupper som utifrån våra yrkesroller och arbetsplatser diskuterade frågorna

 • Vad gör jag/vi idag som bidrar/anknyter till Agenda 2030?
 • Vad skulle jag/vi kunna göra som bidrar/anknyter till Agenda 2030?

Vi sammanfattade våra svar på post-it-lappar. Många av aktiviteterna knyter an till flera mål. Under workshopens gång kom vi in på att flera aktiviteter bidrar på metanivå.  Det finns en önskan hos oss att synliggöra för våra uppdragsgivare att biblioteken redan bidrar till målen genom den ordinarie verksamheten. Det finns också en önskan hos oss att utveckla det arbetet, samverka sinsemellan och inspirera varandra till nya aktiviteter.

På metanivå kunde vi konstatera att biblioteken erbjuder forum, plats och infrastruktur för informellt lärande som inte är så framträdande i Agenda 2030. I det livslånga lärandet ingår just det informella lärandet.

Här skulle biblioteken kunna få en större roll i samarbete med sina uppdragsgivare och andra intressenter som arbetar med Agenda 2030. Ett urval av goda idéer från workshopen:

 • Lyft upp vad det är i ordinarie verksamhet som bidrar till målen så att uppdragsgivarna ser/vet om det. Bra om detta kan bli en SKL-rapport – de når fram bra till kommunerna.
 • Kulturplaner och dialoger – stimulera samtal kring hur dessa bidrar/kan bidra.
 • Skapa en taxonomi kring Agenda 2030 och bibliotek (jfr metodmaterialet kring barnkonventionen: Löpa linan ut.)
 • Biblioteksmanifest för Sverige – visa vad vi redan gör, använd visuellt material – ikoner, kuber etc.
 • Driv utveckling framåt med visionära framåtblickar.
 • Bilda partnerskap/upprop för enskilda organisationer om Agenda 2030.
 • Materialbank/idébank i nätverkets regi.
 • Ha en Agenda 2030-ambassadör på varje bibliotek.
 • Ordna Agenda 2030-fika för bibliotek med idéer som de vill stöta och blöta.
 • Gör en film om bibliotek och Agenda 2030 för att sprida kunskap. Antingen professionell produktion eller ihopklippning av selfie-filmer från olika bibliotekarier som svarar på frågan ”vad gör jag för att bidra till Agenda 2030?”

På workshopen presenterade deltagarna också exempel på verksamheter de redan gör och som de skulle kunna göra som bidrar till Agenda 2030. Ett urval av aktiviteter finns i anslutning till varje mål i galleriet nedan.