Etikettarkiv: idébank

Hur kan skapande på bibliotek ge en mer hållbar värld?

Projektet #Vattenspridaren är en interaktiv utställning och ett samtal om bibliotek och Agenda 2030. Det är en del av hur vi på Biblioteksutveckling Sörmland utforskar hur vi kan bidra till ett mera hållbart samhälle genom bibliotek, berättelser och kreativitet.

En molnformad träskiva målad i ljust blå färg sticker upp på en pinne mot en mörkblå himmel. På molnet står #Vattenspridaren och mål 6 rent vatten och mål 10 minskad ojämlikhet är inbrända.
En del av den flerspråkiga skapar- och berättarlådan #Vattenspridaren Foto: Marika Alneng

Det var efter tips och inspiration på nätverkets första träff 2019 som vi sökte medel från Sida för att göra det som kom att bli #Vattenspridaren – en kommunikationsaktivitet om Agenda 2030 och de globala målen.

I projektet har vi å ena sidan försökt ta tillvara på biblioteket som arena, å andra sidan synliggöra bibliotekens roll. Min kollega Marika intervjuade inför en av våra aktiviteter Malin Denninger på Röda Korset för att både ge oss perspektiv på vattensituationen i världen, och bibliotekens roll:

“Bibliotek har en viktig roll, de kan inspirera till kunskap och vara kopplingen mellan det lokala och det globala”

Malin Denninger, WASH advisor Röda Korset

Vår närvärld hänger samman med vår omvärld, det lokala är en faktor i det globala. I projektet har vi därför också sökt samarbeten med olika aktörer såsom Mälardalens högskola, hållbarhetsenheter inom region och kommun, studenter och studieförbund.

Lära, göra och känna tillsammans

Vi har gjort många olika aktiviteter i projektet. Vi pratade och diktade på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, vi har skapat en interaktiv prototyp i trä och gjort en lansering som på grund av Covid-19 blev något annat än den tänkta.

En av de första aktiviteterna vi genomförde var en labb om vatten och jämlikhet. Det är en metod som fungerar när du vill testa och utveckla idéer kring komplexa frågor med människor från olika arenor.

Under vår labb om vatten och jämlikhet delade vi som deltog berättelser om vår relation till vatten. Jag hade inte föreställt mig på förhand hur viktig den punkten skulle kännas. Hur olika berättelser vi hade, och hur berörd jag blev när det i en lokal på Mälardalens högskola uppstod en fors av berättelser om otjänliga vattenbrunnar, översvämningar, övervunna rädslor och vattenbrist.

“Havet blöder plast
Regnets droppar fräter mark
Folkbildning lösning?”

Dikten om havet som blöder och folkbildningen skapades av en person som besökte oss i montern på Folk och Kultur. Vi hade gjort olika mallar för att stimulera skrivandet – som att göra haiku eller börja varje rad med Vatten.

Ett spelkort med ett blått moln i hörnet och #Vattenspridaren. På kortet står Varför är bibliotek viktiga för att vi ska nå Agenda 2030? Bibliotek:
- spelar roll för människors lärande.
- väcker nyfikenhet för skapande och berättelser.
- tillgängliggör information.
- är en mötesplats.
En del av prototypen är en kortlek där det finns uppslag till idéer och kunskapsinhämtning. Kortleken finns på arabiska, engelska, finska, somaliska och svenska. Kan laddas ned. Licens: CC-BY-NC-SA

Vatten som oväntad motor

Vet du hur många uttryck och ordvitsar det går att göra utifrån vatten? Väldigt många har det visat sig. Men det var inte därför vi valde vatten. Vi valde vatten för att det inte var den självklara utgångspunkten för oss. Vi valde samtidigt kreativitet, berättelser, fri kunskap och att mötas för att det är självklara utgångspunkter i vårt biblioteksuppdrag.

Såklart har vi upptäckt sådant som vi kunde ha gjort annorlunda. Som att vi ibland tappade kraft i de kreativa processerna. Ibland hann vi inte reflektera tillräckligt mycket. Tempo och tid är alltid en faktor.

När vi inte kunde lansera #Vattenspridaren som det var tänkt  – nämligen fysiskt under mars och april 2020 på Eskilstuna bibliotek, Katrineholms bibliotek, ReTuna i Eskilstuna, ABF Sörmland och Mälardalens högskola – tappade vi definitivt kraft. Men i det formades också längtan. Planerna finns också kvar, och under hösten kommer vi sortera för att få syn på vad som vi ska skala upp och vad vi ska skala bort i det fortsatta arbetet.

Göra idéer synliga för varandra

Rent vatten och minskad ojämlikhet hänger samman på olika sätt. Ja, hela grejen med Agenda 2030 och de globala målen är just att de är odelbara. På samma sätt hänger förändringsarbete samman med kunskapsutveckling. Det är något vi försökt ha närvarande.

På vår trä-prototyp kan du snurra Agenda 2030-hjulet och fundera på hur olika globala mål hänger samman med varandra. För dig som arbetar bibliotek handlar det lika mycket om hur de olika målen hänger samman med biblioteksuppdraget. Det är lika viktig att visa vad vi redan gör som går att knyta an till Agenda 2030, och vad som skulle kunna stärkas eller utforskas mer.

Som vi gjorde när vi började fråga oss vad som händer om bibliotekets uppdrag tolkas via en vattenlins.

Så inspirera till kunskap genom skapande – må det så vara att få fler människor att bidra till innehållet på Wikipedia, skriva betraktelser eller poesi om världens sår och tillstånd, eller bygga lego tillsammans. Alla vägar leder någonstans. Vi på biblioteken måste bara fundera på vilka vägar vi vill leda framåt, och hur vi trampar nya.

En trälåda med handtag som står öppen. I stå pennor, papper, lim och annat material. I locket är en rund cirkel med 17 tårtbitar, och det står Vad betyder vatten för dig och för världen på svenska, somaliska, engelska, arabiska och finska.
Verktygslådan som är en del av #Vattenspridaren.

Rapport från Nätverksträffen 6 maj 2019

Expertnätverkets första träff ägde rum på Uppsala universitet den 6 maj 2019. Den här texten är en sammanfattning av vad som hände på träffen, författad av Åsa Lund Moberg och redigerad för bloggen av Karolina Andersdotter.

Vilka är vi och varför har vi valt att komma med på nätverksträffen?

Vi hade flera skäl gemensamma: miljöintresse, intresse för hur bibliotek kan bidra till Agenda 2030, och intresse för hållbar utveckling. Flera av våra moderorganisationer har tagit beslut om att arbeta aktivt med Agenda 2030, både myndigheter och små kommuner. Generellt finns det ett stort fokus på miljöaspekten i det arbetet. De sociala och ekonomiska aspekterna får inte samma uppmärksamhet (än). Det är just där som aspekterna som många av bibliotekens aktiviteter bidrar till. Nyckelord som återkom hos oss var: digitalt, digital delaktighet, miljö, mångspråk, stötta medborgare.

Vad är Agenda 2030 och vad innebär det för biblioteken?

Karolina Andersdotter gav en kort föreläsning som introduktion till de olika målen och delmålen samt exempel hur olika bibliotek arbetar med dessa på olika håll i världen.

Workshop och diskussion: Agenda 2030 på ditt bibliotek

I workshopen delade vi upp oss i tre grupper som utifrån våra yrkesroller och arbetsplatser diskuterade frågorna

 • Vad gör jag/vi idag som bidrar/anknyter till Agenda 2030?
 • Vad skulle jag/vi kunna göra som bidrar/anknyter till Agenda 2030?

Vi sammanfattade våra svar på post-it-lappar. Många av aktiviteterna knyter an till flera mål. Under workshopens gång kom vi in på att flera aktiviteter bidrar på metanivå.  Det finns en önskan hos oss att synliggöra för våra uppdragsgivare att biblioteken redan bidrar till målen genom den ordinarie verksamheten. Det finns också en önskan hos oss att utveckla det arbetet, samverka sinsemellan och inspirera varandra till nya aktiviteter.

På metanivå kunde vi konstatera att biblioteken erbjuder forum, plats och infrastruktur för informellt lärande som inte är så framträdande i Agenda 2030. I det livslånga lärandet ingår just det informella lärandet.

Här skulle biblioteken kunna få en större roll i samarbete med sina uppdragsgivare och andra intressenter som arbetar med Agenda 2030. Ett urval av goda idéer från workshopen:

 • Lyft upp vad det är i ordinarie verksamhet som bidrar till målen så att uppdragsgivarna ser/vet om det. Bra om detta kan bli en SKL-rapport – de når fram bra till kommunerna.
 • Kulturplaner och dialoger – stimulera samtal kring hur dessa bidrar/kan bidra.
 • Skapa en taxonomi kring Agenda 2030 och bibliotek (jfr metodmaterialet kring barnkonventionen: Löpa linan ut.)
 • Biblioteksmanifest för Sverige – visa vad vi redan gör, använd visuellt material – ikoner, kuber etc.
 • Driv utveckling framåt med visionära framåtblickar.
 • Bilda partnerskap/upprop för enskilda organisationer om Agenda 2030.
 • Materialbank/idébank i nätverkets regi.
 • Ha en Agenda 2030-ambassadör på varje bibliotek.
 • Ordna Agenda 2030-fika för bibliotek med idéer som de vill stöta och blöta.
 • Gör en film om bibliotek och Agenda 2030 för att sprida kunskap. Antingen professionell produktion eller ihopklippning av selfie-filmer från olika bibliotekarier som svarar på frågan ”vad gör jag för att bidra till Agenda 2030?”

På workshopen presenterade deltagarna också exempel på verksamheter de redan gör och som de skulle kunna göra som bidrar till Agenda 2030. Ett urval av aktiviteter finns i anslutning till varje mål i galleriet nedan.